شماره‌های پیشین نشریه

مجله جهاد با نزدیک به 40 سال سابقه انتشار از قدیمی‌ترین نشریات وزارت جهاد کشاورزی به‌شمار می‌رود که به‌طور مستمر منتشر شده است که در دهه 70 با قطع مجله‌ای و از ابتدای سال 85 با قطع کتابی (وزیری) منتشر می‌شود. با شکل‌گیری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی (با ادغام معاونت‌های آموزش و ترویج) در سال 1397 و بر اساس سیاست‌های این موسسه مبنی بر پشتیبانی علمی کارشناسان و مروجان در حوزه‌های ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی و روستایی، انتشار مجدد این مجله به‌صورت فصلنامه (پس از مدتی توقف چاپ) و با رویکرد طرح مسائل، دستاوردها و تجارب نوین علوم و فنون آموزش، ترویج، توسعه روستایی و کشاورزی و زمینه‌های وابسته به آنها، با دید کیفی، تحلیلی و انتقادی در دستور کار قرار گرفته شده است. امید است بتوان با انتشار مجله‌ای وزین با مشارکت کلیه اساتید، مدیران، محققان و کارشناسان، گام موثری در جهت ارتقای قابلیت‌ها و توانمندسازی مروجان مسئول پهنه‌های تولیدی برداشت.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی